ป.ป.ช. พิษณุโลก จัด“สัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรภาครัฐและเครือข่ายการประชาสังคมต่อต้านการทุจริตจังหวัดพิษณุโลก”

          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวังธารา โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรภาครัฐและเครือข่ายการประชาสังคมต่อต้านการทุจริตจังหวัดพิษณุโลก” พร้อมบรรยายในหัวข้อ “การบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ” โดยมีหัวหน้าส่วนข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้จำนวนกว่า 300 คน เพื่อการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ :ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า “ในการที่เราเข้าไปเป็นส่วนหนางของสังคม ไม่ว่าจะเป็นแขนงอาชีพใดก็ตาม ย่อมต้องมีหน้าที่และบทบาทในการที่จะช่วยกันจรรโลงสังคมให้ปราศจากความไม่ปลอดภัย ซึ่งในส่วนของบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ควรดำรงตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักกฎหมาย และเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการรวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน ส่วนภาคประชาชนก็ควรร่วมกันสอดส่อง เพื่อให้ระบบราชการปลอดจากการทุจริต เพื่อรักษาสิทธิอันพึงมีของประชาชนชาวไทยด้วยเช่นกัน”

          นอกจากนี้ยังมทีก่ารบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น” โดย นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก , การบรรยายหัวข้อ “แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ข้าราชการ พนักงานสของรัฐ หรือลูกจ้างหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือทุจริต เพื่อสร้างราชการใสสะอาด” โดยอยัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก และการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ และนำเสนอข้อคิดเห็นของผู้เข้าโครงการ หัวข้อ “การบูรณาการแนวทางการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของจังหวัดพิษณุโลก” โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก

ขอขอบคุณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก