คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร ร่วมเปิดบ้าน มน. ชูยุทธศาสตร์บริการวิชาการเชิงรุก

         

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้าน มน. (NU Open House) โดย ทีมงานบริการวิชาการ คอยแนะนำหลักสูตรการเรียน การสอน ของคณะฯ ให้สำหรับน้องนิสิตและนักเรียนที่สนใจ พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานวิจัยเด่นของทางคณะฯ บริเวณ โถง 1 อาคาร 1 (ฝั่งธนาคารกรุงศรีฯ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคณะเภสัชศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อการพัฒนาชุมชนและประเทศที่ยั่งยืน โดยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมเผชิญกับพลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจ สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ นำไปสู่การต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาชุมชนและสังคม และส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศได้อย่างยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการทั้งระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมถึงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้วางยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 คือ การบริหารองค์กรที่โปร่งใส ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเกิดความร่วมมือ การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และสอดคล้องกับพลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศ ทั้งในแง่สังคมและเศรษฐกิจ การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ พร้อมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาพจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามข้อมูลอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.pha.nu.ac.th/
แฟนเพจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : https://web.facebook.com/naresuanpharmacy/