เปิดบ้าน มน. ที่วิทย์แพทย์ฯ เตรียมพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่ด้านการวิจัย บริการวิชาการ

         

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเปิดบ้าน มน. (NU Open House) ในวันแรกของการเปิดเทอมภาคการศึกษา 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานที่สะท้อนพันธกิจของคณะ

          สำหรับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวิสัยทัศน์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมแนวคิดเชิงธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมทั้งมีปณิธาน ที่จะพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมและความสามารถ เพื่อแข่งขันในตลาดแรงงานสากล พร้อมทั้งมีพันธกิจที่สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมด้วยองค์ความรู้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างงานและอาชีพของตนเอง สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีในการจัดการ พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

          นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีเป้าหมายในการดําเนินงานต่อไปในช่วงปีงบประมาณ 2563 -2564 คือ

  • การบริหารจัดการหลักสูตรแบบ career-based/personalized education รวมถึงการจัดหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานทั้งภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า

  • การวางแผน internationalization ด้านหลักสูตร และการวิจัย

  • การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนด้านการพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่ด้านการวิจัย/ บริการวิชาการ

  • การปลูกจิตสํานึกนิสิตปัจจุบัน และร่วมมือกับชมรมศิษย์เก่าคณะฯ ให้มีความผูกพันกับสถาบันให้มากขึ้น

สามารถอ่านข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ : เว็บไซต์ https://www.nu.ac.th/?p=14823
รวมถึงภาพจาก แฟนเพจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร