คณะพยาบาลฯ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมเปิดบ้าน NU Open House เปิดบ้าน เปิดนิทรรศการ

          วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเปิดบ้าน NU Open House เปิดบ้าน เปิดนิทรรศการ โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร เรียนรู้จากการสาธิตหุ่นปฏิบัติการทางการพยาบาล

         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวิสัยทัศน์ในการจะเป็นสถาบันชั้นนำระดับชาติและก้าวสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพยาบาล ด้วยปรัชญาที่ว่าวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลสุขภาวะของผู้ใช้บริการอย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานขององค์ความรู้ของวิชาชีพร่วมกับการทำงานในรูปแบบเครือข่ายทั้งกับสหสาขาวิชาชีพและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งไปสู่การผลิตบัณฑิตพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นคนเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา

ข้อมูลและภาพประกอบข่าวจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
และติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ แฟนเพจ https://www.facebook.com/NursingNaresuan/
รวมถึงเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.nurse.nu.ac.th/web2019/