นิสิตกลุ่มสาขาวิทย์สุขภาพ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2562

          มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ จะจัดก่อนที่จะเริ่มเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งจัดโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิสิตกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ และนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขากายวิภาคศาสตร์

« 1 ของ 2 »

ข้อมูลและภาพประกอบข่าวโดย : นายพชร พัชรมงคลสกุล นิสิตฝึกงาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และแฟนเพจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร