รพ.ม.นเรศวร ทำนายวัยรุ่นประมาณ 50 คน ในวันนี้ เป็นเบาหวานในอนาคต หากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

         

          ผลการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนในระบบ TCAS รอบที่ 2 – 4 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อายุระหว่าง 17-20 ปี  จำนวน 5,555 คน  พบว่า วัยรุ่นจำนวนประมาณ 50 คน ในวันนี้ จะต้องเผชิญกับโรคเบาหวานในอนาคตอย่างแน่นอน รวมทั้งความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) หากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

          อาจารย์แพทย์หญิงศรินยา สัทธานนท์ อาจารย์แพทย์เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า “จากการตรวจร่างกายนักเรียนเมื่อเดือน  พ.ค.- มิ.ย. 2562  พบว่า  วัยรุ่นเพศชาย จำนวน 1,815 คน พบว่า มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ (ดัชนีมวลกายมากกว่า 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) จำนวน 592 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 โดยมีดัชนีมวลกายสูงสุดมากถึง 52 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เมื่อคำนวณคะแนนความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จากปัจจัยเสี่ยงด้าน อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตและประวัติโรคเบาหวานในญาติสายตรง พบว่า เด็กผู้ชายจำนวน 79 คน มีผลรวมของคะแนนความเสี่ยงมากกว่า 8 คะแนน นับเป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก มีโอกาสเกิด โรคเบาหวานในอีก 12 ปีข้างหน้า อย่างน้อย 20-26 คน

          นอกจากนี้ วัยรุ่นชาย จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ให้ประวัติว่าสูบบุหรี่ ประจำ โดยสูบมากที่สุดจำนวน 20 มวนต่อวัน  วัยรุ่นเพศหญิง จำนวน 3,740 คน  ซึ่งมีจำนวนมากกว่าผู้ชายถึง 3 เท่า พบว่า มีน้ำหนักเกินเกณฑ์  (ดัชนีมวลกายมากกว่า  23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) จำนวน 907 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 ดัชนีมวลกายสูงสุด 46 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ในจำนวนนี้ มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 27.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร จำนวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 เมื่อคำนวณคะแนนความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า เด็กผู้หญิงที่มีคะแนนความเสี่ยงมากกว่า 8 คะแนน ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงระดับสูงมากนั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 61 คน ซึ่งมีโอกาสเกิดโรคเบาหวานในอีก 12 ปีข้างหน้า อย่างน้อย 15-20 คน ตัวเลขเหล่านี้น่าเป็นห่วงมากค่ะ” อาจารย์แพทย์หญิงศรินยา สัทธานนท์ อาจารย์แพทย์เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าว

          นางสาวสมศรี คำพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้างานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า “จากการทำงานตรวจสุขภาพนักเรียนก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวร กว่า 10 ปี มาแล้ว ทำให้มองเห็นภาพ โดยรวมอนาคตของวัยรุ่นไทย หากไม่มีการป้องกันแก้ไขตั้งแต่วันนี้ จะต้องเผชิญกับโรคเบาหวานในอนาคตอย่างแน่นอน เมื่ออายุมากขึ้น คะแนนความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น พวกเขาเหล่านี้จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานซึ่งต้องรับประทานยาหรือฉีดยาไปตลอดชีวิต ยังไม่นับรวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่ตามมา อันได้แก่ โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ไต วายเรื้อรัง แผลติดเชื้อที่เท้า รวมถึงภาวะติดเชื้อต่างๆ  อยากให้น้องๆ หันมาให้ความสำคัญกับรูปร่างที่สมส่วน วิธีคำนวณง่ายๆ ก็คือ คุณไม่ควรจะมีน้ำหนักเกินกว่าเลขท้าย 2 ตัว หลังของส่วนสูง ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หาวิธีผ่อนคลายความเครียด พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน รวมถึงเลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาด เพื่ออนาคตของตัวคุณเอง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป” นางสาวสมศรี คำพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้างานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าว
คลิกชมคลิปวิดีโอ เยาวชนไทยเสี่ยงโรค NCDs เพิ่มขึ้น : ที่นี่ Thai PBS https://www.youtube.com/watch?v=8-bK9ivIqdY

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าวจาก  : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, Youtube MED.NU-PR Channel