ม.นเรศวร ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ชู มาตรฐานห้องปฎิบัติการ

         

          โครงการ การพัฒนาการผลิตและทดสอบประสิทธิภาพหลอดเก็บเลือดสำหรับเก็บเลือด เพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติในกลุ่มผู้สูงวัย โดย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ร่วมกันจัดโครงการอบรมวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง มาตรฐานห้องปฏิบัติการ: Lab Quality Standard and Accreditation, Can We? ในวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

          วันที่ 13 มิถุนายน 2562

          -การบรรยาย เรื่อง มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 โดย ทนพญ.เพ็ญศรี รอดมา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

          -การบรรยาย เรื่อง มาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health (MOPH) โดย ทนพ.สุรศักดิ์ หมื่นพล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

          วันที่ 14 มิถุนายน 2562

          -การบรรยาย เรื่อง มาตรฐานห้องปฏิบัติการ Laboratory accreditation โดย ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์

          -การบรรยาย เรื่อง Method validations โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          วันที่ 15 มิถุนายน 2562

          -การบรรยาย เรื่อง ความสัมพันธ์ของระบบเชื้อโรคกับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและข้าราชการบำนาญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

          -การบรรยาย เรื่อง Diagnostic test kit ทาง immunoassay โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้าราชการบำนาญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

          -การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการดำเนินการ Internal audit โดย รองศาสตราจารย์ ศรีสนิท อินทรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้าราชการบำนาญ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          -การบรรยาย เรื่อง สถานการณ์ปัจจุบัน Antimicrobial resistance ประเทศไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพประกอบข่าวจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร