รางวัลการันตี นิสิตทันตแพทย์ ม.นเรศวร สร้างแอปประเมินความเสี่ยงการเกิดฟันผุฯ

          นทพ.คมฤทธิ์ วะราโพธิ์ และนทพ.กาญจน์กษิต ตียปรีชญา ตัวแทนทีมวิจัยของนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ร่วมสัมภาษณ์กับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร มน. F.M.107.25 MHz หลังจากที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวดนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2562 ในผลงานเรื่อง การสร้างโมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสำหรับวัยรุ่น (Mobile Application Development for Caries Risk Assessment for Adolescence) ซึ่งมี ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          ตัวแทนทีมวิจัยของนิสิตทันตแพทย์ เล่าให้ฟังถึงที่มาของการวิจัยสร้างโมบายแอปพลิเคชั่นฯ ว่า ฟันผุเป็นปัญหาสุขภาพช่องปากปัญหาหนึ่งที่พบอย่างแพร่หลาย โดยฟันผุเกิดได้จากหลากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยทางด้านร่างกาย ปัจจัยจากเชื้อแบคทีเรีย และปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยภายใน ยังมีปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฟันผุอีก เช่น อาหาร สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรมการใช้ชีวิต

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นในการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุในวัยรุ่นขึ้น เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงการเจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมต่าง ๆ การใช้ชีวิตได้ แอปพลิเคชั่นนี้จะเป็นช่องทางให้วัยรุ่นได้รับรู้ถึงสภาวะช่องปากของตนเอง รู้ถึงระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ รวมถึงวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากเบื้องต้นที่ถูกต้อง โดยในแอปพลิเคชั่นนี้ประกอบไปด้วย 5 ฟังก์ชัน คือ

  1. ฟังก์ชันประเมินความเสี่ยง (ประกอบด้วยปัจจัย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ภาวะสุขภาพ ส่วนที่ 2 การตรวจทางช่องปากและการตรวจทางภาพถ่ายรังสี และส่วนที่ 3 ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันฟันผุ)

  2. ฟังก์ชันความรู้

  3. ฟังก์ชันสื่อวิดีโอ วิธีการดูแลช่องปาก

  4. ฟังก์ชันการแจ้งเตือน

  5. ฟังก์ชันประวัติ/ข้อมูลผู้ใช้งาน

          สำหรับผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแอปพลิเคชันโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งานจำนวน 30 คน โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ดังนั้น แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นนี้ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุได้ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก การเกิดฟันผุ และการดูแลสุขภาพช่องปากเบื้องต้น จากนั้น นำข้อมูลความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง เพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาสุขภาพช่องปาก และมีสุขภาพช่องปากที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

         ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นนี้ในระบบแอนดรอยด์ได้แล้ว ชื่อ  “ROC ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ”

สามารถติดตามรับฟังเสียงสัมภาษณ์ จากรายการวิทยุย้อนหลัง
คลิกได้ที่ https://www.facebook.com/125725551379204/videos/437095336871327?s=100013083648644&v=e&sfns=mo

ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก : Facebook Patcharaphol Samnieng