คณะวิทย์แพทย์ฯ ม.นเรศวร เปิดประสบการณ์ให้นิสิตนำเสนอผลงานวิชาการ

          มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดกิจกรรม “Medical Science Project and Co-operative Forum 2018” ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในแต่ละสาขาวิชา และชี้แจงสรุปการฝึกงาน ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้อง MD 235 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัลให้กับนิสิตในผลงานกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่ม Experimental research, กลุ่ม Descriptive research, กลุ่ม Medical Microbiology, กลุ่ม Applied Microbiology และกลุ่ม Routine รวมถึงให้รางวัลสำหรับนิสิตที่นำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภท รางวัลยอดเยี่ยม ดังนี้

          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ นายปรเมศวร์ ใครบุตร

          สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ได้แก่ นายไพสิฐ สงวนการ

          สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ได้แก่ นางสาวชฎาพร ขันติวิริยวาณิชย์

          สาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้แก่ นายนพปฎล เสียงเพราะ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ แฟนเพจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร