นิสิตคณะสาธารณสุขฯ ม.นเรศวร ผสมผสานภูมิปัญญา วิถีชีวิต พัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหาสุขภาพ

          วันที่ 5 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสุขภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชน ของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 และนิสิตการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตชั้นปีที่ 3 ณ โถงชั้น 1 อาคารบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุข จะมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่ปัญหาสุขภาพของประชาชนก็ยังไม่ลดลง

           โครงการฯ ดังกล่าวได้มีการนำเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพของนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน และการจัดแสดงโครงงานนวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งผลงานนนวัตกรรมดังกล่าวได้ถูกพัฒนาต่อยอดจากการนำทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในชุมชนมาประยุกต์ใช้ ผสมผสานกับภูมิปัญญา วิถีชีวิต เพื่อให้ได้ผลงานนวัตกรรม ที่สามารถตอบโจทย์การดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ และนิสิต ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร