บรรยากาศการนับคะแนนเสียง หน่วยที่ 15 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง ของเขตเลือกตั้งที่ 2 จ.พิษณุโลก

         บรรยากาศการนับคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 15 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง ของเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก สถานที่เลือกตั้งอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน (บ้านเหนือรุ่งอรุณ) โดยตั้งแต่เวลา 08.00 น. มีพี่น้องประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด โดยมีการเตรียมความพร้อมของสถานที่ ทั้งเรื่องของการติดประกาศประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไว้อย่างชัดเจน หลังจากนั้น ในช่วงเวลา 17.00 น. ได้เริ่มนับคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และมีพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านมาร่วมสังเกตการณ์

         สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 15 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง ของเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนบ้านทั้งหมด 164 หลัง แบ่งเป็นชาย 196 คน หญิง 233 คน  รวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 429 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 369 คน ผู้ใช้สิทธิ์ล่วงหน้า 21 คน คิดเป็นผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 90.90