คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร ออกร้าน Herbal Cosmetic Fair ครั้งที่ 11 “ยายสำอาง คาร์นิวัล”

           มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดย  ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท  คณะเภสัชศาสตร์  มีรายวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสำอาง 2 ซึ่งเป็นวิชาบังคับหนึ่งในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดอยู่ในหมวดวิชาเอกบังคับ เป็นการศึกษาสมุนไพรที่อาจนำมาใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง ทั้งด้านทางเคมี ข้อมูลพื้นบ้าน การพัฒนาสารสกัด การควบคุมคุณภาพ การผลิต ฤทธิ์ทางชีวภาพ  ความเป็นพิษและการนำมาใช้ในทางเครื่องสำอาง โดยมีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ

          ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาตน ตามอัตลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา และเพื่อเตรียมตัวให้นิสิตได้เป็นนักวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางในอนาคต โดยตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทย ทางคณะเภสัชศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการ Cosmetic Fair ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการให้นิสิตสร้างเสริมประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติตั้งแต่การริเริ่มเลือกสมุนไพรและศึกษาข้อมูล กระบวนการสกัด กระบวนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์จนถึงการนำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภค โดยจะจัดให้มีโครงการการออกร้าน Herbal Cosmetic Fair ครั้งที่ 11 : ยายสำอาง คาร์นิวัล โดยให้นิสิตวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 3 ได้พัฒนาเครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ออกร้านแสดงนิทรรศการ ประกวดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่พัฒนาขึ้น

          สำหรับโครงการ Cosmetic Fair ครั้งที่ 11 : ยายสำอาง คาร์นิวัล นั้น จัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ โถงอาคาร 1 ชั้น 1 (ฝั่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์  055 – 963 – 722