นิสิต ม.นเรศวร แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวที จัดพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่

          เมื่อวันที่ 2 – 3  มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อท่านอาจารย์ใหญ่ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อพึงปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงเป็นเกียรติให้แก่ญาติของท่านอาจารย์ใหญ่ ณ เมรุวัดศรีรัตนาราม (วัดจูงนาง) ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ขอขอบคุณภาพจาก :  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Facebook : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
https://www.facebook.com/155733391132049/posts/2281468108558556?sfns=mo