เทศบาลฯ จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศล

       เทศบาลนครพิษณุโลกกำหนดจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามโครงการแสงธรรมส่องทาง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2562

       นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลกจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการแสงธรรมส่องทาง ประจำปี 2562 ขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2562 รวม 7 วัน โดยจัดพิธีบรรพชาสามเณร ณ วัดคูหาสวรรค์  และศึกษาอบรม ณ วัดสันติวัน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ห่างไกลยาเสพติดและฝึกอบรม กล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดี โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 188 คน

       เทศบาลนครพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชน ทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบรรพชาสามเณรในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก และขอเชิญร่วมเจ้าภาพถวายผ้าไตรสามเณรรูปละ 2,000 บาท เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารมื้อละ 4,000 บาทและเจ้าภาพถวายน้ำปานะมื้อละ 1,000 บาท แด่สามเณรระหว่างการบรรพชา หรือบริจาคเงินทำบุญตามกำลังศรัทธา โดยสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่งานกิจการศาสนา สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-983227-30 ต่อ 3318  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : www.77kaoded.com/content/74782