ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก นำบุคลากรขยับร่างกายพร้อมเสียงเพลง

         นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก นำหัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการ และญาติผู้รับบริการ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ณ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกิจกรรมจัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในทุกวันเวลา 09.30 น. มีการเปิดบทเพลงผ่านระบบเสียงตามสายของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้ร่วมนำออกกำลังกายไปพร้อมเสียงเพลง เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ได้ขยับร่างกายระหว่างการทำงานและรอรับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และเป็นวัฒนธรรมองค์กรของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก