ม.นเรศวร ร่วมสนับสนุนสู่เมืองอัจฉริยะ พัฒนาบริการสุขภาพทางไกล ผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง

 

          เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทางไกล โดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดย นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ศาสตราจารย์ ดร.กิจการ พรหมมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้บริหารของ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร, โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง รวมทั้งสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

          สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ มีความมุ่งหวังในการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีผ่านระบบเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง โดยการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล, ระบบการให้คำปรึกษาระหว่างโรงพยาบาลที่มีศักยภาพต่างกัน,ระบบการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มผู้ใช้ทุกระดับ ทั้งภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้มีฟังก์ชั่นการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกรูปแบบ หลากหลายและเหมาะสม ใช้งานในทุกที่ทุกเวลา (anywhere, anytime) เชื่อมโยงระบบการบริการสุขภาพตั้งแต่ภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน สนับสนุนการก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (smart city) และพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีและนวตกรรม ที่มีการขยายผลทั่วทั้งประเทศ รองรับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืนต่อไป