อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร นำความรู้ บูรณาการสู่ชุมชน จัดอบรมการอ่านแบบก่อสร้างกับการปฏิบัติงานจริง

       ในงานก่อสร้างอาคารปัจจุบันรัฐบาลได้มีการกำหนดให้มีการขออนุญาตปลูกสร้างโดยการใช้แบบก่อสร้างเป็นส่วนประกอบหลัก แต่ในปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการท้องถิ่นรายย่อย ที่มีแรงงานที่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการอ่านแบบก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างเกิดความเสียหาย ผิดไปจากแบบก่อสร้าง สิ้นเปลืองงบประมาณการก่อสร้างโดยใช่เหตุ ซึ่งผู้ใช้แรงงานเป็นตัวส่วนสำคัญ หากมีความเข้าใจที่ตรงกันจะสามารถลดความผิดพลาดในการก่อสร้างได้

       อาจารย์อุมาพร จันธิมา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านแบบก่อสร้างกับการปฏิบัติงานจริง โครงการคู่มือการอ่านแบบก่อสร้างขึ้น สำหรับพัฒนาผู้ใช้แรงงาน นิสิต และกลุ่มชาวบ้าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกิจกรรมมีการบรรยายเพื่อร่วมพัฒนาผู้ใช้แรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบก่อสร้าง พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ลดความผิดพลาด อาทิ อ่านแบบสถาปัตยกรรมกับการก่อสร้างจริง, เสวนาการอ่านแบบไฟฟ้ากับมาตรฐานการติดตั้งจริง, การอ่านแบบโครงสร้างกับการก่อสร้างจริง, การอ่านแบบก่อสร้างหลังคากับการติดตั้งจริง พร้อมทั้งกิจกรรม Workshop ปฏิบัติการติดตั้งผนังและหลังคาเมทัลชีท โดยวิทยากรคุณสุวิท โดยวิทยากรคุณสุวิท ชูจินดา บริษัทเอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด