กสทช. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ เอ็ม”

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ เอ็ม” ณ ห้องประชุม วีไอพี 1 สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อาทิ

          -การวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การตรวจสอบสถานีส่งคลื่นวิทยุว่ามีระดับการแผ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัยหรือไม่ ผลกระทบต่อสุขภาพถ้าระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในระดับสูง

          -หัวข้อ Spectrum Analyzer คุณสมบัติที่สำคัญและปัญหาในการวัด

          -หัวข้อ การวัดมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ เอ็ม โดย ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

          -หัวข้อ หลักเกณฑ์การป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน และการจัดทำรายงานผล โดย นางปริตา วงศ์ชุตินาท ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์