กสทช.จัดเวทีเสวนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ สื่อวิทยุกระจายเสียง

          วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดเวทีเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การประกอบกิจการกระจายเสียง ภายใต้บริบทสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะ ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานในพิธี

          สำหรับเวทีเสวนาฯ ดังกล่าว มีการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ อาทิ หัวข้อแนวทางและรูปแบบการประกอบกิจการ ภายใต้บริบทการเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารมวลชน

          หัวข้อกรอบแนวคิด การเป็นสื่อมืออาชีพที่มีความเป็นอิสระ ดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่มุ่งแสวงหากำไรในเชิงธุรกิจ

          หัวข้อการผลิตเนื้อหารายการ ข่าวสารสารประโยชน์ในยุคปัจจุบัน

          หัวข้อขอบเขตนิยาม รายได้จากการประกอบกิจการกระจายเสียง, แนวโน้มทิศทางการโฆษณาและพฤติกรรมบริโภค รวมถึงการบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดในการหารายได้ เทคนิคและกรณีศึกษาต่างๆ

 

         

          ทั้งนี้ ภายใต้กรอบระยะเวลาในการถือครองและใช้งานคลื่นความถี่ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ประกอบ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่76/2559 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐดังกล่าว สามารถใช้ประโยชน์และถือครองคลื่นความถี่ต่อไปอีก 5 ปีนับแต่วันสิ้นสุดของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2555 หรือครบกำหนดวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแล กสทช. จนกว่าจะถึงกำหนดที่ต้องคืนคลื่นความถี่

          สำนักงาน กสทช. เล็งเห็นถึงความความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีแนวความคิดที่จะเตรียมความพร้อมให้กับ ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ในด้านต่างๆ อาทิ การวางแผนการประกอบกิจการ การใช้คลื่นความถี่ในช่วงระยะเวลาก่อน และภายหลังครบกำหนดการถือครองคลื่นความถี่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการกระจายเสียงไปสู่การเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ ให้เป็นไปตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 จึงได้จัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมเกิดความรู้ความเข้าใจการทำหน้าที่ของสื่อวิทยุกระจายเสียง ที่จะต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะสามารถนำความรู้และรับแนวความคิดที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ประกอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการกระจายเสียงไปสู่การเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงได้ต่อไป