สคร.2 พิษณุโลก หน่วยงานด้านสาธารณสุขภาคเหนือตอนล่าง คว้ารางวัลบูธนิทรรศการดีเด่น แอปพลิเคชั่น แจ้งแหล่งมลพิษหมอกควัน และโปรแกรมเฝ้าระวังมลพิษหมอกควัน

          หลังจากที่กระทรวงสารธารณสุข จัดประชุมวิชาการ พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ประจำปี 2561 และได้มีการมอบรางวัลผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 31 รางวัล ได้แก่ รางวัลการประกวดบูธนิทรรศการดีเด่นของกรมวิชาการและเขตสุขภาพ และรางวัลต้นแบบระบบคุณภาพอาหารปลอดภัย  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำนั้น ซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่น เกี่ยวกับเรื่อง แอปพลิเคชั่นแจ้งแหล่งมลพิษหมอกควัน และโปรแกรมเฝ้าระวังมลพิษหมอกควัน

          ดร.วิรัช ประวันเตา นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงที่มาในการพัฒนา แอปพลิเคชันดังกล่าวว่า มลพิษที่เกิดจากปัญหาหมอกควันมีโอกาสที่ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคตาอักเสบ โรคผิวหนังอักเสบ เป็นต้น โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดตากซึ่งอยู่ในการดูแลของทางหน่วยงานด้วย จึงได้มีการพัฒนารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลบนมือถือเพื่อให้ง่ายในการเข้าถึง และง่ายต่อการเข้าใจมากยิ่งขึ้น

          “เนื่องจากว่าเวลาเกิดมลพิษจากหมอกควันมันจะนำมาซึ่งโรคระบบทางเดินหายใจ โรคตาอักเสบ โรคผิวหนังอักเสบ ที่สำคัญปัจจุบันคนไทยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจและหลอดเลือดเป็นจำนวนมาก ซึ่งหมอกควันก็เป็นสาเหตุหนึ่งเช่นกัน โดยเฉพาะที่จังหวัดตากจะประสบปัญหานี้ ทีมงานจึงคิดหาวิธีที่จะทำอย่างไรเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลบนมือถือเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ โดยใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปี อย่างไรก็ตาขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินประสิทธิผลของระบบดังกล่าว”

          ดร.วิรัช ได้กล่าวถึงกระบวนการทำงานของแอปพลิเคชันแจ้งแหล่งมลพิษหมอกควัน และโปรแกรมเฝ้าระวังมลพิษหมอกควันว่า แอพพลิเคชั้นนี้มีประโยชน์อยู่ 2 อย่างคือ 1.เป็นการรวบรวมหรือว่าแจ้งเหตุ 2.เป็นการนำเสนอผลการแจ้งเหตุแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ใครเจอหมอกควันที่ไหน ใครเจอการเผาป่าเผาไร่ที่ไหนก็สามารถแจ้งเหตุนี้ได้ โดยรวบรวมข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลสภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษนำมาประมวลผลนำเสนอออกมา โดยข้อมูลที่แสดงออกมาก็จะเป็นลักษณะเป็นจุด เป็นสี กระจายตามพื้นที่ที่แจ้งมาแสดงผลในรูปแผนที่จาก GPS

          “นอกเหนือจากที่เราใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลจุดความร้อน หรือข้อมูลสภาะอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ เรายังสามารถให้ประชาชนที่พบที่เห็นเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเผาไร่เผานา เผาป่า เผาขยะสามารถแจ้งได้เลย”

          สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งแหล่งมลพิษหมอกควัน และโปรแกรมเฝ้าระวังมลพิษหมอกควันนั้นสำนักงานกรมควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รวมทั้งสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่มาเป็นที่ปรึกษา รวมทั้งหน่วยงานท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ยังมีโรคอื่นๆ อีกมากไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออก โรคเบาหวานความดัน โรคพิษสุนัขบ้า โรควัณโรค ดังนั้น ถ้าแอพพลิเคชั่นนี้ใช้ได้ประสบความสำเร็จดี ก็สามารถนำแนวคิดนี้ไปเป็นต้นแบบในการขยายทำในโรคอื่นๆ ต่อไป