ทันตแพทย์ ม.นเรศวร ห่วงประชาชนซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ เสี่ยงอันตรายได้ของไม่มีมาตรฐาน

          เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.สดใส วิโรจนศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพภายในช่องปากที่พบยังคงเป็นโรคเหงือก โรคฟันผุ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลักที่พบได้ทั่วประเทศ ในพื้นที่ของทางภาคเหนือเองก็พบค่อนข้างสูงมาก ซึ่งหากเป็นในส่วนของโรคฟันผุจะพบได้ในทุกวัย และมีความรุนแรงของโรคฟันผุตั้งแต่ในระดับที่สามารถอุดได้อยู่จนถึงในระดับที่ต้องถอนฟันผุนั้นออกและต้องมาใส่ฟันปลอมทดแทนในที่สุด

          สำหรับปัญหาโรคเหงือก จะพบได้ตั้งแต่ในช่วงของวัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุ อาการที่พบจะเป็นในลักษณะที่แปรงฟันแล้วมีเลือดออก รวมถึงในผู้สูงอายุจะเป็นในลักษณะของการเกิดโรคปริทันต์อักเสบหรือรำมะนาดที่ทำให้เกิดฟันโยกและต้องสูญเสียฟันซี่ดังกล่าวไป ซึ่งพบผู้สูงอายุที่มีปัญหาดังกล่าวค่อนข้างสูง และปัญหาเหล่านี้โดยส่วนมากจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าเป็นโรคเหงือกจนต่อเมื่อมีการลุกลามเป็นจำนวนมากแล้วจนต้องถอนฟันออกไป สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคฟันผุ โรคเหงือก จะเป็นผลมาจากเชื้อโรคที่อยู่ภายในช่องปากรวมถึงการรับประทานอาหารในกลุ่มแป้งและของหวานที่มีความเหนียวติดฟันก็จะทำให้เชื้อโรคมาจับกินและทิ้งเป็นกรดทำให้เนื้อฟันสูญสลายแร่ธาตุออกไปแล้วเกิดเป็นโพรงในที่สุด อย่างไรก็ตาม หากประชาชนมีการตรวจสุขภาพภายในช่องปากโดยพบทันตแพทย์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แปรงฟันอย่างถูกวิธี จะช่วยทำให้โรคเหล่านี้สามารถที่จะป้องกันและจัดการได้และเก็บฟันไว้ใช้งานตลอดชีวิต

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.สดใส กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลกับประชาชนค่อนข้างมากซึ่งข้อมูลที่มีปรากฎนั้นมีทั้งที่เป็นจริงและหวังผลประโยชน์ทางการค้าหรือผลประโยชน์ทางด้านอื่นๆ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่นำออกมาขายอยากให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวัง เพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างไม่ได้ผ่านการรับรองจากทาง อย. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงอาจจะมีการใช้สารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายกับช่องปากหรือผิวฟันได้ เช่น ยาสีฟันที่มีการโฆษณาว่าอุดฟันได้นั้น ในความเป็นจริงแล้วถ้าหากฟันเกิดเป็นโพรงแล้วยาสีฟันไม่สามารถอุดได้ แต่หากว่าฟันที่เริ่มผุมีลักษณะขุ่นขาวแต่ยังไม่เป็นโพรงการใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์แปรงทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน สามารถช่วยให้ลักษณะการเริ่มสูญเสียเนื้อฟันย้อนกลับมาเป็นเนื้อฟันปกติได้

          ส่วนกรณีของฟันปลอมที่ซื้อผ่านทางออนไลน์นั้น ต้องเข้าใจก่อนว่าฟันปลอมที่ทำออกมาจะต้องทำเฉพาะช่องปากของคนคนนั้น ซึ่งการซื้อออนไลน์ขนาดจะไม่พอดีกับขนาดภายในช่องปากของผู้ใช้ กระบวนการผลิตฟันปลอมจะมีเกี่ยวกับสารเคมี ความสะอาด ซึ่งสารเคมีที่ตกค้างจากการทำฟันปลอมทำให้ผู้ใช้เกิดการแพ้และการระคายเคืองภายในช่องปากได้ นอกจากนั้น เราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากทางออนไลน์มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อฟันปลอมให้ปราศจากเชื้อโรคต่างๆ ก่อนที่จะส่งให้ผู้สั่งซื้อหรือไม่ ดังนั้น การที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีการเสนอขายทางออนไลน์ อยากจะแนะนำให้ปรึกษาทันตแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เนื่องจากผู้ซื้อเองก็ไม่ทราบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านั้นได้ ทำให้มีความเสี่ยงในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงราคาที่ซื้อจากทางออนไลน์กับการไปพบทันตแพทย์ราคาไม่ต่างกันมาก ประกอบกับการไปพบทันตแพทย์ตามสถานพยาบาลยังเป็นส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอีกทางหนึ่งด้วย