มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

 

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ณ ห้องสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และนายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี นายสุรินทร์ อวดร่าง หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว

           สำหรับโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี มีความโดดเด่นด้านการรักษาโรคมะเร็งระดับตติยภูมิ และมาตรฐานการให้บริการของระบบเครือข่ายการรับส่งต่อ ซึ่งการร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้นิสิตและบุคลากรมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านสหเวชศาสตร์ เพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นิสิตและบุคลากร รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน งานวิชาการ งานบริการวิชาการ และงานวิจัยของนิสิตและบุคลากร รวมถึงเรื่องของการฝึกอบรมการดูงาน การประชุมวิชาการ การเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาทางด้านสหเวชศาสตร์ของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์

            ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี พร้อมด้วยคณะ ได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการในส่วนต่างๆ ของคณะสหเวชศาสตร์ อาทิ คลินิกกายภาพบำบัด ห้องปฏิบัติการภาควิชาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการหน่วยงานระหว่างกัน