คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแถลงข่าวกับสื่อมวลชน เปิดตัวร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขา 2

       เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หรือ ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขา 2 “ร้านยาคุณภาพเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและบริบาลเภสัชกรรม รวมถึงเป็นแหล่งฝึกงานเภสัชกรรมชุมชนระดับสากล” ตั้งอยู่บริเวณทางเข้า ประตู 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดบริการ ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. บริการจ่ายยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาและสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง บริการวัดความดันโลหิต สมรรถภาพปอด ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และคลินิกเลิกบุหรี่

       ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หรือ ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานในกำกับของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งสาขาแรก เมื่อปี พ.ศ.2547 โดยตั้งอยู่ ณ ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ติดโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร) และในปีนี้ ได้ดำเนินการสร้างสาขาที่ 2 บริเวณทางเข้า ประตู 4 มหาวิทยาลัยเรศวร โดยวัตถุประสงค์ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มีดังนี้

  1. สอนและฝึกปฏิบัติงานบริหาร บริการเภสัชกรรมชุมชน และเป็นที่ฝึกปฏิบัติการของกระบวนวิชา เภสัชกรรมชุมชน กระบวนวิชาฝึกงานด้านเภสัชศาสตร์ของนิสิต และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. บริการจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน โดยเน้นความสมเหตุสมผลใน  การใช้ยาเป็นสำคัญ
  3. แนะนำความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชน
  4. พัฒนาส่งเสริมหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของเภสัชกรให้อยู่ในมาตรฐานสากล
  5. เป็นสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนตัวอย่างในการบริการประชาชนให้ได้รับการบริการด้านเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเหมาะสม
  6. สนับสนุนการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

       สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับบริการด้านยาและสุขภาพจากอาจารย์และเภสัชกรประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หรือ ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทั้ง 2 สาขา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 0 5530 2093