โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561

       เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 เรื่อง เรียนรู้ สร้างเสริม สุขภาวะที่ดีในผู้สูงอายุ โดยมี อาจารย์แพทย์หญิง แพรว สุวรรณศรีสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย บริการวิชาการ กล่าวรายงาสนวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

       การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ งานประกันคุณภาพ งานโภชนาการ งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายเภสัชกรรม ภาควิชาจักษุวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-5 รวมทั้งชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านใหม่ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยตรวจสุขภาพ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ตรวจประเมินดัชนีมวลกาย อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ คัดกรองการได้ยิน ตรวจจอประสาทตา ตรวจวัดความดันตา และการเสวนา เรื่องโรคน้ำในโพรงสมองเกิน โดย พญ.ดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ อายุรแพทย์ สาขาประสาทวิทยา นพ.ธงชัย เลวัน ศัลยแพทย์ สาขาศัลยกรรมประสาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพ การคัดกรองสุขภาพ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาได้

ไปที่ลิงค์ http://www.med.nu.ac.th/fom/th/fomMain.php?mod=viewInfoDetail&nID=6782