นายกฯ และ รมว.สธ รับฟังการนำเสนอ แอปพลิเคชั่น “หมอรู้จักคุณ” ต้นแบบของประเทศไทย

        เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัว สาขาคลองศาลา โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับงบประมาณอาคารตามนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

       ในการนี้ นพ.บดินทร์ บุตรธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทีมจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำเสนอ แอปพลิเคชั่น “หมอรู้จักคุณ” ต้นแบบของประเทศไทย ที่พร้อมจะขยายให้ครอบคลุมทั้งประเทศต่อไป ซึ่งได้นำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งนี้ด้วย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเพิ่มโอกาส ในการนำนวัตกรรมต้นแบบที่สามารถเชื่อมโยงระบบบริการทางสาธารณสุข และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนได้อย่างครอบคลุมในเขตภาคเหนือตอนล่าง และขยายต่อไปในระดับประเทศ

       ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัว สาขาคลองศาลา รวมทั้งได้รับชมการนำเสนอแอปพลิเคชั่น “หมอรู้จักคุณ” โดยได้ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแอปพลิเคชั่น สร้างขวัญกำลังใจแก่ทีมผู้ดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง

       แอปพลิเคชั่น “หมอรู้จักคุณ” เกิดจากความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก

       หมอรู้จักคุณ เป็นแอปพลิเคชั่นที่สำคัญ   ในการจัดการระบบข้อมูลสุขภาพของประชาชน   ทั้งข้อมูลระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ทำให้เข้าใจประวัติชีวิตของประชาชน ครอบครัว ตลอดจน เรื่องราวความสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

แอปพลิเคชั่น “หมอรู้จักคุณ” ทำงานอย่างไร?

   “หมอรู้จักคุณ” สำหรับทีมหมอครอบครัว ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเครือข่าย มีความสามารถหลักดังนี้

  1.ด้านการรักษาพยาบาล คือ ดูข้อมูลสุขภาพเป็นรายบุคคล ประวัติการวินิจฉัยโรค ประวัติการได้รับยา ประวัติผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้คำปรึกษาผู้ป่วยผ่านช่องทางข้อความ และ VDO Call เมื่อต้องการดู ประวัติของผู้ป่วย ทำได้ ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือใช้โปรแกรมระบุตัวตน Face ID ในกรณีผู้ป่วย หมดสติ สามารถสแกนใบหน้าค้นหาประวัติได้ทันที

  2.ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คือ ค้นหาข้อมูลรายบุคคลและครอบครัว เชื่อมกับฐานข้อมูล Hos XP ตรวจสอบบันทึกแก้ไขสถานะรายบุคคล รายครอบครัวให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในกลุ่มวัยเด็ก 0-5 ปี แก้ไข เพิ่มเติม ได้ บันทึกข้อมูลการคัดกรองโรคเรื่อรัง ได้ทันที เมื่อบริการเชิง รุกในชุมชน บันทึกข้อมูล GPS บ้านผู้ป่วย เพิ่มในฐานข้อมูลได้ทันที

  “หมอรู้จักคุณ” สำหรับประชาชน มีความสามารถหลักดังนี้

  1.ดูประวัติสุขภาพของตนเอง ด้วยข้อมูลเชื่อมโยงจากฐานของโรงพยาบาล

  2.สามารถข้อคำปรึกษาจากทีมหมอครอบครัวทั้งรูปแบบของการรับส่งข้อความ และ VDO Call

  3.สามารถรับข้อความ เพื่อสื่อความรู้สุขภาพ จากทีมคลีนิกหมอครอบครัวได้

  4.ในกรณีฉุกเฉินสามารถร้องขอความช่วยเหลือ จาก 1669 แอปพลิเคชั่น จะส่งข้อความและแจ้ง GPS ตำแหน่งผู้ป่วย ไปยังทีมคลีนิกหมอครอบครัว โดยอัตโนมัติ

       แอปพลิเคชั่น หมอรู้จักคุณ เป็นเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของประชาชน เป็นช่องทางในการสร้างสัมพันธ์ภาพ ระหว่างทีมหมอครอบครัว กับประชาชน ช่วยก่อเสริมเติมแต่งความเข้มแข็งให้ ประชาชน และชุมชน สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ไปที่ลิงค์ http://www.med.nu.ac.th/fom/th/fomMain.php?mod=viewInfoDetail&nID=6777

ข่าว : จามรี อ่อนโฉม

ภาพ : ณัฐพร แก้วแดง

งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร