มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมมือสาธารณสุขฯ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ

       มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมมือกับ 11 หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคเหนือตอนล่าง สร้างความร่วมมือการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ

       เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

       สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ สําหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือที่รวดเร็ว และสอดคล้องกับข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยมีหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 11 แห่ง ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในฉบับนี้ ได้แก่

 1. สํานักงานเขตสุขภาพที่ 2

 2. สํานักงานเขตสุขภาพที่ 3

 3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

 4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

 5. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

 6. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร

 7. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

 8. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

 9. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 10. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

 11. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

       นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงสรุปการดำเนินงานของแครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต

ภาพและข้อมูลจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร