จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อครูเพื่อรับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562

      

      นางวชิราภรณ์ น้อยยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เตรียมคัดเลือกครู รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 ของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา และสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์

       ทั้งนี้ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกครู รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี หรือ Princess Maha Chakri Award ครั้งที่ 3 ปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมา บรูไน และติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ ประเทศละ 1 รางวัล ดำเนินการทุก ๆ 2 ปี โดยจะพระราชทานรางวัล ครั้งที่ 3 ในปี 2562 แก่ครูผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือครูนอกการศึกษา ปฏิบัติการสอนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 ปี เป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจจนลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เป็นแบบอย่างทั้งทางจริยธรรมและทุ่มเทกับการสอน

       โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ได้แก่ องค์กรภาครัฐและเอกชน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม มูลนิธิ และองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล และศิษย์เก่า อายุ ไม่น้อยกว่า 25 ปี (ลูกศิษย์ 1 คน เสนอชื่อได้ 1 คน)

   โดย รางวัลครู รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 ประกอบด้วย

 – ครูผู้มีคะแนนสูงสุด ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้รับรางวัลเหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล จำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ

 – ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 2 และ 3 ได้รับ “รางวัลคุณากร” ได้รับรางวัลเหรียญเงินรางวัลมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร

 – ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 4-20 ได้รับ “รางวัลครูยิ่งคุณ” ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงรางวัลมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร

 – ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด จะได้รับ “รางวัลครูขวัญศิษย์” ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร

       สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษา ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่าง ๆ พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยคุณลักษณะสำคัญของความเป็นครู 4 ประการ ได้แก่ ความรอบรู้ การสอนดี มีคุณธรรมจรรยาบรรณ และมุ่งมั่นพัฒนา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตตั้งนามรางวัลว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) และมีพระราชานุญาตให้จัดตั้ง มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนการดำเนินงานและพิจารณารางวัล โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานรางวัลแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา และสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ อย่างหาที่สุดมิได้

       ดังนั้นจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 055 – 906423