ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ นวัตกรรม และขยายผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ (Best Practice) ตำบล Long Term Care เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่นวัตกรรม และขยายผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ (Best  Practice) ตำบล Long Term Care เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายแพทย์ไชยนันท์  ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 นายแพทย์ภูวนนท์ เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก ดร.กิตติพงษ์  เกิดฤทธิ์  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายแพทย์ พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ให้การต้อนรับ

     ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและมีปัญหาสุขภาพบางครั้งได้รับบริการที่ไม่ตรงตามความต้องการ ทั้งยังขาดแคลนบุคลากรในการบริหารจัดการการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายสำคัญเร่งด่วนให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมด้วยระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข โดยสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนงานมาตั้งแต่ปี 2559

     จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า มีพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้เป็นอย่างดี มีการคิดค้นนวัตกรรม สามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นได้  และเพื่อเป็นการขยายพื้นที่ต้นแบบตำบล  Long Term  Care ในเขตสุขภาพที่ 2 ให้ครอบคลุมมากขึ้น ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่นวัตกรรม และขยายผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ (Best  Practice) ตำบล Long Term Care เขตสุขภาพ
ที่ 2 ขึ้น

     การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่  23 – 24 กรกฎาคม  2561 ที่ผ่านมา ณ วังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกนั้น วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่นวัตกรรม และขยายผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบตำบล Long Term Care ของ 5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 โดยการประชุมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การอภิปรายการขับเคลื่อนงานตำบล Long Term Care โดยผู้บริหาร   ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนักวิชาการจากกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก การจัดแสดงนิทรรศการผลงานตำบล Long Term Care ต้นแบบ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น ของ 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุข บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน จาก 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่ จังหวัดตาก  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  สุโขทัย  และอุตรดิตถ์ รวมทั้งสิ้น 300 คน

สำหรับนิทรรศการผลงานตำบล Long Term Care ต้นแบบ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น ของ 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 ประกอบด้วย

  • จังหวัดตาก

 ตำบล Long  Term Care ดีเด่น : ตำบลพระธาตุผาแดง  อำเภอแม่สอด

นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น : “นวัตกรรมช่วยแบมือ และเหยียดนิ้วมือ”
โดยนางจิราพร เพ็ชรสงคราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก

  • จังหวัดพิษณุโลก

ตำบล Long  Term Care ดีเด่น : ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง
นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น : “เก้าอี้ฟื้นฟูร่างกายผู้สูงอายุ” โดยนางศิริเนตร  เรืองหน่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวรอ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง

  • จังหวัดเพชรบูรณ์

ตำบล Long  Term Care ดีเด่น : ตำบลดงมูลเหล็ก  อำเภอเมือง
นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น : “Application Caregiver 4.0”  โดย นางนงลักษณ์  คำโฉม  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไขว่  ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก

  • จังหวัดสุโขทัย

ตำบล Long  Term Care ดีเด่น  : ตำบลดงคู่  อำเภอศรีสัชนาลัย
นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพดีเด่น : “กิจกรรมเคาะถ้วยพลาสติก ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ” โดยนายเตชทัต  หอมบุปผา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สำ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย

  • จังหวัดอุตรดิตถ์

ตำบล Long  Term Care ดีเด่น : ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง
นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพดีเด่น : “ฮอมฮัก ฝากเวลา”  โดยนางปราณี  มีมา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสี้ยว ตำบลบ้านเสี้ยว  อำเภอฟากท่า

ซึ่งนิทรรศการผลงานตำบล Long  Term Care และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้รับความสนใจจากท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม