งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรมผู้สูงอายุต้นแบบด้านทันตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2

     งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ ด้านทันตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2 โดยมีทันตแพทย์ฉัตร์ภัทร์ คงปั้น รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ด้านบริการ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม  2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกที่ผ่านมา

     โดยการจัดการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับพิธีมอบรางวัลแก่ทันตบุคลากรที่ผ่านการประเมิน โรงเรียนฟันแท้ดีครบจนจบ ป.6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันดีซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนฟันดี ไม่มีฟันผุเพิ่มและมีสุขภาพช่องปากที่ดีต่อไปในทุกช่วงวัย ในงานมีนิทรรศการ นวัตกรรมต่างๆ และนำเสนอผลงานเด่นจาก 5 จังหวัดในเขตพื้นที่  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ทันตแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข และผู้สังเกตการณ์ 100 คน และผู้ได้รับรางวัลโล่ห์และเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 98 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป