สโมสรนิสิต คณะต่างๆ พร้อมดูแลน้องใหม่ ฟิตอบรมกระเป๋ายาปลอดภัยฯ

     การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระเป๋ายาปลอดภัย รู้จักใช้ รู้จักเก็บรักษา” ประจำปีการศึกษา 2561 อยู่ภายใต้โครงการสร้างเสริมอัจฉริยภาพนิสิต จัดโดย สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ใช้เวลาว่างนอกห้องเรียนในการจัดกิจกรรมวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เสริมสร้างความสามารถจากการเรียนรู้ การต่อยอดของความรู้จากการเรียนในชั้นเรียน ผ่านการทำกิจกรรมเชิงวิชาการ การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ตามอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในการปรับตัวและเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สโมสรนิสิตคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้ยาในกระเป๋ายาของสโมสรนิสิตภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างปลอดภัย

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยายการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ปากันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ คำบุญ และ อาจารย์ทยุตา อินทร์แก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเภสัชกรหญิงโฉมคนางค์ ภูมิสายดร เภสัชกรประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ ให้ความรู้การประเมินสุขภาพและซักประวัติเบื้องต้น การใช้กระเป๋ายา การอ่านฉลากยา การเก็บรักษา และการปฏิบัติการกระเป๋ายาปลอดภัย  ซึ่งได้จัดกิจกรรมที่ ห้องไชยานุภาพ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร