ม.นเรศวร พัฒนาองค์ความรู้ทางทันตกรรม ก้าวทันสังคมดิจิทัล


     เมื่อเร็วนี้ๆ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะคณะทันตแพทย์ จัดอบรมวางแผนการพัฒนาทันตแพทย์ที่มีความสนใจให้มีความรู้และความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางทันตกรรมเข้ามาร่วมในการรักษาทางทันตกรรม โดยการเชิญวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ มาบรรยายเพื่อเพิ่มความเข้าใจและพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่กับการฝึกปฎิบัติในแบบจำลองร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เท่าทันสังคมดิจิทัล ที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ปัจจุบันงานทันตกรรมบูรณะมีนวัตกรรมทางวัสดุและเทคโนโลยี รวมถึงเทคนิคทางคลินิกต่างๆ เพื่อลดระยะเวลาการทำงานในคลินิกให้สั้นลง เพื่อความสะดวกสบายของประชาชนและทันตแพทย์ ให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควบคู่กับความสวยงามและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ป่วย เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการให้การรักษาทางทันตกรรม โดยเฉพาะการบูรณะฟื้นฟูลักษณะที่ผิดปกติต่างๆ ซึ่งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางทันตกรรมมาใช้นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้รับบริการทางทันตกรรม ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เร็วขึ้น มีสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการบดเคี้ยวรวมถึงในเรื่องความสวยงามที่จะส่งเสริมให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจในการพูดและการเข้าสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วนส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเกิดการแตกหักของวัสดุบูรณะฟันเก่าหรือบางส่วนของตัวฟัน พบได้ในผู้ป่วยโดยทั่วไป ซึ่งในการบูรณะฟันต้องคำนึงถึงการยึดอยู่ของวัสดุและการป้องกันการแตกหักของเนื้อฟันส่วนที่เหลืออยู่ นอกจากนี้ผู้ป่วยควรที่จะสามารถดูแลรักษาความสะอาดได้เป็นอย่างดีเพื่อป้องกันการผุต่อ เนื้อฟันธรรมชาติเป็นอวัยวะที่มีคุณสมบัติเฉพาะ หากเกิดการสูญเสียไปแล้ว ไม่สามารถสร้างขึ้นมาซ่อมแซมได้ใหม่ ดังนั้น การเก็บรักษาเนื้อฟันธรรมชาติให้ได้มากที่สุดถือว่าส่งผลดีต่อผู้ป่วย

     ด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย อีกทั้งการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในงานทันตกรรมในประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้น จึงได้วางแผนการพัฒนาทันตแพทย์ให้มีความรู้และความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางทันตกรรมเข้ามาร่วมในการรักษาทางทันตกรรม โดยการเชิญวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ มาบรรยายเพื่อเพิ่มความเข้าใจและพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่กับการฝึกปฎิบัติในแบบจำลองร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เท่าทันสังคมดิจิทัล

ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก : แฟนเพจ สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร